A. Černý: Kraj, jenž nabízí spokojený život

13. 7. 2016

Olomoucký kraj je oblastí, ve které se lidem relativně dobře žije. Je třeba však pokračovat ve smysluplné politice všestranného rozvoje našich měst a obcí s cílem nadále zlepšovat podmínky našeho života, a proto jedním z bodů volebního  programu je hospodárně nakládat s majetkem kraje, sestavovat vyrovnaný rozpočet, a především účelně a průhledně vynakládat finanční prostředky, a to jak kraje, tak i státu a z dostupných dotačních titulů. Přestože se nezaměstnanost snižuje, je třeba vyvíjet snahu o rozšiřování pracovních příležitostí.

V žádném případě nebudeme podporovat privatizaci zdravotnických a sociálních zařízení. Zdravotní péče musí být dostupná všem. Zasadíme se o rozšíření služeb zdravotnické záchranné služby a budeme prosazovat obnovení pohotovostních služeb ve zdravotnictví pro děti i dospělé a také u stomatologické pohotovostní lékařské služby všude tam, kde byla neuváženě zrušena. I nadále se budeme snažit o zvýšení kapacit domovů pro seniory. Budeme podporovat růst počtu lůžek následné péče a sociálních lůžek v lůžkových zařízeních kraje a případně rozvoj těchto zařízení. V našem kraji má neodmyslitelný význam železniční doprava. Ta je páteřní dopravou pro zajištění dopravní obslužnosti, proto nedopustíme rušení tratí a omezování železničních zastávek.

V rámci rozvoje našeho kraje budeme prosazovat další modernizaci škol a školských zařízení. Zásadně odmítáme zavádění školného na všech stupních škol. Dostupnost ke vzdělání nesmí být v žádném případě závislá na sociálním postavení rodiny. Jednou z dalších oblastí, která je hodna naší pozornosti, je rozvoj učňovského školství, kde často v minulosti docházelo k jeho neuváženému rušení, neboť jen tak dosáhneme rozvoje hospodářských aktivit v kraji. Jedním z neopominutelných bodů volebního programu je podpora využití volného času dětí a mládeže, protože právě tím můžeme snížit procento mládeže závislé na návykových látkách. Budeme i nadále podporovat rozvoj integrovaného záchranného systému a jeho postupnou modernizaci. Daly by se vyjmenovat ještě desítky dalších věcí, které si zaslouží pozornost. Olomoucký kraj má bohatou historii a tradice. Cestovní ruch se u nás velmi dynamicky rozvíjí a dává nám možnosti široké propagace jak v České republice, tak zahraničí. Mezi nové segmenty podpory cestovního ruchu bezesporu patří i agroturistika, kongresová turistika či zážitková turistika. Přejeme si, aby náš kraj byl příjemným domovem pro nás všechny a zaručil nám spokojený život i v dalších letech.

Autor: 
Alexander Černý, poslanec Parlamentu ČR za KSČM a vedoucí kandidát pro volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM