Městský výbor KSČM v Brně k závěrům Studie proveditelnosti železničního uzlu Brno

26. 2. 2018

Pro další rozvoj města  a dopravy považuje městský výbor za nežádoucí „zakonzervovat“ stávající stav železničního uzlu Brno. Jeho přestavba a modernizace je nezbytná. Náš názor je v této otázce konzistentní a podporujeme variantu  A, tedy polohu u řeky. Nejlépe pro nás vychází podvarianta Aa. Jsme si vědomi, že je zde absence PD, tudíž podpoříme nejvíce rozpracovanou variantu  Ac. Podporujeme i zapojení tzv. Severojižního diametru, ať už to bude v podobě vlakové nebo „metra“. Varianta A má oporu v územně plánovací dokumentaci města, její realizace tak může začít v co nejbližším termínu. Majetkoprávní vztahy v oblasti jsou téměř vyřešeny. Je připraveno financování.

Jsme si také vědomi, že realizace bude potřebovat podporu veřejnosti. V průběhu několika desetiletí se z rozhodnutí o poloze stalo politikum, veřejnost byla svým způsobem manipulována proti přestavbě a posunu ŽUB. V této souvislosti sdělujeme, že o vhodnosti a výhodnosti tak významné investice  musí jednoznačně rozhodovat především odborná veřejnost. Ze studie proveditelnosti i z vyjádření KAM Brno je zřejmé, co je pro město  Brno nejvýhodnější.

Jsme si vědomi výstupů Závěrečné zprávy ze sociologického výzkumu „Názory brněnské veřejnosti na přestavbu a modernizaci ŽUB včetně otázky polohy hlavního nádraží“, jež uvádějí, že nejvíce, tj. 35% dotázaných upřednostňuje variantu Pod Petrovem, 31% je pro stávající polohu a 24% pro variantu Řeka. Jako významně závažný výstup zmíněného výzkumu v této souvislosti však  považujeme skutečnost, že pouze 34% dotázaných se cítí být o problematice alespoň částečně informováno, 48% neví přesně o jakých konkrétních variantách se uvažuje a 43% není příliš či vůbec informováno. To podle nás potvrzuje domněnku, že většina dotázaných přistupovala k odpovědím, podobně jako v předcházejících referendech spíše pocitově (chci chodit na nádraží tam kam dřív). Dotázaní, kteří mají povědomí o zvažovaných variantách, nejčastěji zmiňovali variantu Řeka – 46%, pro variantu Pod Petrovem se vyjádřilo 32% a pro stávající variantu 28%. Z tohoto pohledu výzkum potvrdil názor MěV KSČM na přesun nádraží.

Je na nás, abychom veřejnosti vysvětlili prospěšnost této významné stavby. Naše strana pořádala pravidelné besedy s veřejností na toto téma a věříme, že jsme veřejnosti dostatečně vysvětlili, proč podporujeme posun nádraží k řece. V těchto besedách budeme i nadále  pokračovat.

Občanské veřejnosti (cestujícím) musíme rovněž vysvětlit, že současně s přesunem bude rozvíjena MHD směrem do Jižního města a tudíž není pravdou, že by se směrem do centra mělo chodit pěšky. Je mnoho mýtů, které musíme ještě vyvracet. Vzniknou nové zastávky železnice přímo v blízkých místech kam dojíždějí lidé do škol a za prací. Poklesne tudíž poptávka po  MHD. S ekonomickým přínosem pro celé město nelze polemizovat. Rozvoj města směrem na jih přinese nové byty, pracovní příležitosti i prostory k podnikání.

Závěrem musíme konstatovat, že tato přestavba byla plánovaná mnoho roků. Jsme rádi, že můžeme i my našimi hlasy podpořit to, co naši předci nemohli z různých důvodů dotáhnout do zdárného konce. Nedopustíme svými hlasy, aby se z tak důležité investice pro město, stalo pouze téma některých stran a hnutí pro nadcházející komunální volby. Jsme si vědomi, že je to téma nadstranické a vyloženě technicky odborné. Na nás je rozhodnutí, konkrétní problémy pak musí řešit odborníci v oboru dopravy.

Autor: 
Městský výbor Komunistické strany Čech a Moravy v Brně
Zdroj: 
Městský výbor Komunistické strany Čech a Moravy v Brně