Kapitalismus Spojených států nechává děti a matky umírat

29. 1. 2018

Jeden z autorů poslední studie o úmrtích dětí v USA řekl reportérovi : „Spojené státy jsou pro děti tou nejnebezpečnější z bohatých, demokratických zemí světa… Děti všeho věku a obou pohlaví umírají v USA od 80. let (20, století) častěji než v podobných zemích.“ Zpráva byla vydána 8. ledna v internetovém Health Affairs. https://www.healthaffairs.org/doi/abs/10.1377/hlthaff.2017.0767  

90 procent analyzovaných zemřelých byly děti a mladiství.

K tomu autoři: „Zkoumali jsme trendy úmrtnosti [dvaceti] zemí Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj (OECD) u dětí ve věku do 19 let v letech 1961 - 2010 s použitím veřejně dostupných údajů. Zjistili, že během sledovaného padesátiletého období čítala zpožďující se péče v USA přes 600 000 zbytečných úmrtí.

Zatímco dětská úmrtnost ve všech zemích významně klesla, úmrtnost v USA je od 80. let vyšší než v rovnocenných národech. Od roku 2001 do 2010 se riziko úmrtí u kojenců zvýšilo o 76 procent a u dětí ve věku 1 - 19 let o 57 procent. Během tohoto desetiletí byla v USA pravděpodobnost úmrtí u dětí ve věku 15-19 let 82x vyšší než smrt zastřelením.“

V roce 2013 UNICEF zařadil Spojené státy v úspěšnosti zajistit dětem zdraví a bezpečí na 25. místo z 29 rozvinutých zemí. Pokud jde o odvratitelná úmrtí, nejčastěji jsou v USA ohrožena nemluvňata afrického původu. Celková míra úmrtnosti nemluvňat v USA (infant mortality rate; IMR) v roce 2015 byla 5,9 (z jednoho tisíce živě narozených). IMR u bílých dětí byla 4,8; u černošských a hispánských kojenců byla 11,4 a 5,2.

Matky v USA zakoušejí podobně otřesné zdravotní výsledky. Míra mateřské úmrtnosti ve Spojených státech (maternal mortality rate; MMR) v letech 1990, 2000 a 2015 byla 16,9, 17,5 a 26,4. (MMR udává počet žen na 100 000 porodů, které zemřou z důvodů spojených s narozením dítěte během těhotenství, porodu nebo do 42 dnů po narození dítěte.) Srovnatelné hodnoty z Kanady byly 6,0, 7,7 a 7,3.

Během těchto 25 let MMR celosvětově klesla průměrně o 1,5 procenta na národ ročně. Během téhož období, ve Spojených státech MMR ročně průměrně o 1,8 procenta vzrostla. MMR byla pro Spojené státy za rok 2010 o 48 míst výše než pro Estonsko, kde byla MMR celosvětově nejnižší. V pořadí organizace Chraňte děti za rok 2015 pro celkový výkon poskytování zdravotní péče matkám skončily Spojené státy na 61. místě. MMR u černých matek ve Spojených státech byla v roce 2012 oproti bílým matkám téměř čtyřnásobná.

Vina padá na kapitalismus. V článku pro měsíčník Monthly Review vysvětlují John Bellamy Foster a Brett Clark, že kapitalisté přišli na metodu, jak shromažďovat bohatství na úkor žen. My si myslíme, že i na úkor dětí.

Opřeli se o proces, jenž Marx, Engels a jejich následovníci označili „společenská reprodukce“, jenž odkazuje na potřebu kapitalistů obnovovat svou pracovní sílu. Děti jsou krmivem společenské reprodukce a ženy jsou prostředkem. Autoři statě v Monthly Review, s citováním výsledků výzkumu jiných, vysvětlují, jak se ženy - a děti - stávají zdrojem akumulace, což je úkol, pro který se kapitál zdá být navenek nevhodný. Nakonec společenská reprodukce se liší od produkce komerčně hodnotného zboží, jíž jsou dělníci vykořisťovaní.

Ale kapitalisté jsou vynalézaví, a „tyto oblasti mimo produkci zboží, včetně obnovy (reprodukce) pracovní síly a toho, co si lze přivlastnit z přírody, jsou považovány za »dar zdarma« … kapitálu“ (Marxova slova). Podle autorů kapitál demonstruje „nezbytnou a neustálou snahu překročit nebo přizpůsobit své hranice s ohledem na své vnější výrobní podmínky“. Tímto konáním se neustále snaží ze svého přirozeného společenského prostředí získat co může. V obou situacích to je věcí „faktické loupeže - uzurpování, vyvlastňování, závislosti, zotročení“.

Marilyn Waringová, již citují, si myslí: „Zacházení s matičkou Zemí a zacházení se ženami a dětmi v systému národního HDP mají mnoho základních paralel.“

Zranitelnost dětí z USA byla nedávno na tapetě. Kongres v roce 1997 schválil legislativu k vytvoření Programu dětského zdravotního pojištění (Children’s Health Insurance Program; CHIP).

Prospěch z něho měly ty děti, jejichž rodiče měli příliš vysoký příjem na to, aby dosáhli na dětské přídavky Medicaid, ale ne dost vysoký na to, aby si mohli koupit soukromé zdravotní pojištění. Od roku 2015 spadla míra nepojištěných dětí ve Spojených státech ze 13,9 na 4,5 procenta. CHIP měl být znovu autorizován v září 2017, ale nestalo se tak.

Od tehdy do 22. ledna 2108 se zdálo, že by mohlo zaniknout zdravotní pojištění pro miliony dětí. Onoho dne ale vzešel souhlas s obnovou CHIP, i když jen jakou součást dohody k dočasnému financování federální vládou. Myšlenka, aby ochrana dětského zdraví závisela na vyjednávání o problémech s ním nesouvisejících, naznačuje nejistotu záruk pro přežití dětí ve Spojených státech.

Je jasné, že vyhlídky na blaho amerických dětí jako celku naději na zdravý národ nesplňují. Zdá se, že oficiální činovníci dokážou zabírat finanční zdroje, jež by ve spravedlivé společnosti byly lehce dostupné k ochraně dětí a matek před odvratitelným úmrtím. Je tu ale otázka, jak žijí děti a matky v jiných zemích OECD, všech kapitalistických, že unikají nebezpečí, dopadající na děti a matky ve Spojených státech?

Vicente Navarro, starý výzkumník v oblasti veřejného zdravotnictví a ekonom, naznačuje, že síly dělnické třídy ve Spojených státech jsou slabé na to, aby dokázaly vzdorovat drancování. Podotýká: „Spojené státy, jediná významná kapitalistická země bez vládou zaručené všeobecné zdravotní péče, jsou také jedinou zemí bez sociálně demokratické nebo dělnické strany, jež by sloužila jako politický nástroj dělnické třídy a dalších lidových vrstev. Tyto dvě skutečnosti spolu souvisejí.“

Navarro si všímá vzájemného porovnávání silných dělnických hnutí v Evropě a relativně malých, zakřiknutých odborových svazů ve Spojených státech.

Všeobecně si všímá, že když sestavíte spektrum kapitalistických zemí a seřadíte je od velmi „přátelských vůči firmám“ (jako Spojené státy) po „přátelské vůči pracujícím“ (jako Švédsko), uvidíte, že kde je kapitalistická třída značně silná, je ubohé pokrytí zdravotnických výhod (ve veřejném i soukromém sektoru), značně nepravidelné pokrytí a velice nízké zdravotní ukazatele. „Což je ve skutečnosti případ USA.“

Autor: 
W. T. Whitney (W.T. Whitney Jr. je pediatr na penzi a politický novinář z Maine). Překlad: Vladimír Sedláček.
Zdroj: 
Mediální úsek ÚV KSČM