Kontakty

      Adresa:

      OV KSČM Praha 8

      Světova 15 / 1051

     180 00 Praha 8 

      telefon 734 430 327      email : ov.praha8@kscm.cz